El sustantivo – tipos de sustantivos, género y número Reservar: 1
Errores comunes Reservar:
Las oraciones activas y pasivas Reservar:
Textos normativos e instructivos Reservar:
Textos expositivos: tipos y estructuras Reservar:
Textos periodísticos: la entrevista Reservar:
El verbo: las conjugaciones y las perífrasis verbales Reservar:
El diálogo: formal e informal Reservar:
La estructura de la oración: el sintagma verbal, adjetival y preposicional Reservar:
La derivación: prefijos y sufijos Reservar:
Errors més comuns: aleshores/a les hores, alhora/a l’hora, almenys/ al menys, apart/a part, apunt/ a punt… Reservar:
Els connectors textuals Reservar:
La descripció Reservar:
La narració Reservar:
El text instructiu Reservar:
El text argumentatiu Reservar:
La polisèmia, la sinonímia, l’antonímia i l’homonímia Reservar: 1
El complement predicatiu i l’atribut Reservar:
Els complements circumstancials. Els adverbis i locucions adverbials Reservar:
El complement directe, indirecte i preposicional Reservar:
Les forces i el moviment Reservar:
Forces magnètiques: tipus d’imans Reservar:
Les forces elèctriques: Reservar:
Les forces elèctriques: Reservar:
Les forces elèctriques Reservar:
Força gravitatòria Reservar:
Les reaccions químiques: Reservar:
Les reaccions químiques: Reservar:
Les reaccions químiques: Reservar: 1
Les reaccions químiques: tipus Reservar: 1
Eficència energètica Reservar:
Transferència de l’energia: Reservar:
Transferència d’energia Reservar:
L’energia: Reservar:
L’energia: Reservar:
El moviment: Reservar:
El moviment: Moviment rectilini uniformement accelerat. Reservar:
El moviment: Magnituts Reservar:
Les forces: La presió Reservar:
Les forces: Màquines simples Reservar:
Les forces: Mesures i representació gràfica Reservar:
Les forces: Tipus Reservar:
Mesures: Canvi d’unitats per factors de conversió Reservar: 1
Mesures: Magnituds, unitats i L’error Reservar: 1
Trigonometria: 2 Reservar: 1
Trigonometria: 1 Reservar: 1
Vectors i rectes: 2 Reservar: 1
Vectors i rectes: 1 Reservar: 1
Funcions 2 Reservar: 1
Funcions 1 Reservar: 1
El sector terciari Reservar:
El sector secundari Reservar:
El sector primari Reservar:
Economia de mercat i economia virtual Reservar:
Determinisme geogràfic, agents i factors de producció Reservar:
L’explotació comercial de les roques Reservar:
Els Minerals i les seves propietats. Reservar:
La Geosfera Reservar:
La contaminació de l’aigua, el tractament de l’aigua métodes de depuració i potabilització Reservar:
La Hidrosfera: Reservar:
Els fenòmen atmosférics Reservar:
La Terra i els subsistemes Reservar:
La Terra i la Lluna Reservar:
El cel nocturn Reservar: 1
La Terra a l’univers Reservar: 1
Substancies pures i mescles Reservar: 1
La matèria: Radioactivitat Reservar:
La matèria: Introducció a la formulació inorgànica Reservar:
La matèria: Compostos químics i Enllaços Reservar: 1
La matèria: Els elements essencials Reservar: 1
Reaccions químiques: velocitats de la reacció i factors Reservar: 1
Configuració electrònica de l’àtom: Relació amb la taula periòdica Reservar: 1
Propietats de la matèria: generals i Caracterìstiques Reservar: 1
El cicle dels materials Reservar: 1
Tècniques de separació Reservar: 1
Model cineticomolecular: Pressió dels gasos, difusió. Dilatació Reservar:
Model cineticomolecular: els estats de la matèria Reservar: 1
El laboratori Reservar: 1
Propietats de la matèria: la mesura Reservar: 1
La ciència i la matèria Reservar: 1
Operacions amb nombres enters. Reservar:
Operacions combinades nombres naturals, ús dels parèntesi. Reservar:
Operacions amb nombres decimals. Reservar:
Els nombres decimals. Reservar:
Les fraccions superiors a la unitat. Reservar:
Fraccions equivalents (ampliació i simplificació). Reservar:
Interpretació i representació de fraccions. Reservar:
Càlcul de mínim Comú múltiple i màxim comú divisor Reservar: 1
Nombres primers Reservar:
Nombres naturals i enters Reservar:
El carboni: Compostos orgànics senzills i macromolècules. Carboni i hidrocarburs Reservar: 1
El carboni: Formulació orgànica i propietats Reservar: 1
Reaccions de neutralització Reservar: 1
Propietats de dissolucions àcides, bàsiques i càlcul del pH Reservar: 1
Reaccions químiques: Càlculs estequimètrics Reservar: 1
Velocitats de la reacció i factors Reservar:
Reaccions químiques: ecuacions i estequimetria Reservar: 1
La matèria: enllaç: iònic, covalent o metàl·lic. Forces intermoleculars Reservar: 1
La matèria: propietats de les substàncies i classificació Reservar: 1
La materia: Realitzar taula Reservar:
La materia: Isòtops i radiació Reservar:
Àtom, nombre atòmic i massa atòmica Reservar: 1
La matèria: La taula periòdica Reservar: 1
Història i controvèrsies científiques. Ciència y pseudociència Reservar: 1
Magnitud fisiques i aproximació a la mesura Reservar: 1
Mètode científic i Treball al laboratori Reservar: 1
Ciència i art al segle XIX i inicis del segle XX. Reservar:
Restauració a Espanya i dictadura de Primo de Rivera. L’evolució del catalanisme polític i la mancomunitat Reservar: 1
La Revolució Russa Reservar: 1
Origen, desenvolupament i conseqüències de la primera guerra mundial. Reservar: 1
Socialisme, anarquisme i imperialisme Reservar: 1
Naixement i evolució del moviment obrer. Segona revolució industrial. Reservar: 1
Nacionalismes i el catalanisme polític Reservar:
Liberalisme i revolucions burgeses (s.XVIII-s.XIX). Reservar:
La revolució industrial a Anglaterra i la seva extensió per Europa. Conseqüències per a Espanya Reservar:
La guerra de Successió espanyola, origen i conseqüències Reservar:
Del feudalisme medieval al liberalisme en l’Edat moderna. La il·lustració i la Catalunya del segle XVII Reservar:
Barroc Reservar: 1
El Renaixement Reservar: 1
Espanya a l’Edat Moderna i la contrareforma a Espanya Reservar:
Europa a l’Edat Moderna, economia i reforma protestant Reservar:
Europa a l’Edat Moderna, tipus de govern i conflictes polítics Reservar:
Repercussions per Espanya de la conquesta Reservar:
La Conquesta Reservar:
Descobriment i exploració d’Amèrica conquesta d’Amèrica Reservar:
Amèrica precolombina Reservar:
Sortida de l’Edat mitjana Reservar: 1
Propiedades del texto: coherencia y cohesión Reservar:
Clasificación de la oración compuesta: coordinada y yuxtapuesta Reservar:
Clasificación de la oración simple: transitiva e intransitiva, reflexiva y recíproca Reservar:
Clasificación de la oración simple: atributiva y predicativa, activa y pasiva Reservar:
El análisis morfológico Reservar:
Técnicas para la producción de textos escritos Reservar:
Normas básicas de la comunicación oral. La producción de textos orales Reservar:
Los marcadores textuales Reservar: 1
El valor semántico de las oraciones Reservar: 1
Categorías gramaticales: determinantes y pronombres Reservar: 1
Errores ortográficos más comunes: B/V, G/J Reservar:
Los determinantes 2 Reservar:
Los determinantes 1 Reservar: 1
El grado del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo Reservar: 1
El género y el número Reservar: 1
Estructura y características de la carta y el correo electrónico Reservar:
Abreviaturas, siglas, acrónimos y extrangerismos Reservar:
Prefijos y sufijos Reservar: 1
Palabras primitivas y derivadas Reservar: 1
Reglas generals de acentuación: sílabas tónicas y átonas; palabras agudas, llanas y esdrújulas Reservar: 1
Reptes del món el que vivim 3. Els desafiaments de les societats. Reservar:
Reptes del món el que vivim 2. La interculturalitat. Reservar:
Reptes del món el que vivim. Vídeo introductori. Reservar:
Les ciutats 3. Reptes de les ciutats actuals. Reservar:
Les ciutats 2. Tipus de ciutats. Reservar:
Les ciutats. Vídeo introducció a la gegografia urbana. Reservar:
La població a Catalunya i Espanya 2. Els reptes del món actual: envelliment, despoblació, etc. Reservar:
La població a Catalunya i Espanya. Vídeo introducció a les xifres. Reservar:
Els moviments de la població 3. Els principals fluxos de població. Reservar:
Els moviments de la població 2. Les migracions, per què, etc. Reservar:
Els moviments de la població. Vídeo introducció població al món. Reservar:
Anàlisi quantitatiu en geografia 3. Utilitat de la demografia. Reservar:
Anàlisi quantitatiu en geografia 2. Índex demografics. Reservar: 1
Anàlisi quantitatiu en geografia. La demografia. Reservar: 1
L’art medieval cristià 3. Gòtic. Reservar:
L’art medieval cristià 2. Romanic. Reservar: 1
L’art medieval cristià. Introducció a l’estudi de l’art. Reservar:
Els regnes medievals a Catalunya 4. El darrer rei català. Reservar:
Els regnes medievals a Catalunya 3. Creació de la Corona d’Aragó. Reservar:
Els regnes medievals a Catalunya 2. L’ expansionisme. Reservar:
Els regnes medievals a Catalunya. Origen dels regnes catalanas. Reservar:
Els regnes medievals a Espanya 3. Els reis catòlics. Reservar:
Els regnes medievals a Espanya 2. Les diverses aliances. Reservar:
Els regnes medievals a Espanya. Els diferents regnes. Reservar:
Els regnes musulmans 3. L’islam a la península ibèrica. Reservar:
Els regnes musulmans 2. El llegat de l’islam. Reservar:
Els regnes musulmans. Vídeo introductori. Reservar:
El feudalisme 3. El funcionament d’un feu. Reservar:
El feudalisme 2. Els tipus de senyors feudals. Reservar:
El feudalisme. Vídeo introductori del sistema feudal. Reservar:
La creació dels primers regnes medievals 3. Els Carolingis. Reservar:
La creació dels primers regnes medievals 2. Els regnes germànics. Reservar:
La creació dels primers regnes medievals. Vídeo introductori amb l’explicació de la caiguda de Roma. Reservar:
Introducció a la història. Repàs dels temps històrics i repàs dels principals treballats al curs anterior. Reservar:
Els romans 4.Tarraco. Reservar: 1
Els romans 3. Els romans a Hispania. Reservar:
Els romans 2. La ciutat romana. Reservar: 1
Els romans. El llegat de roma. Reservar:
La civilització grega 5. Els jocs olímpics. Reservar:
La civilització grega 4. L’art. Reservar:
La civilització grega 3. Les polis. Reservar: 1
La civilització grega 2. La democràcia. Reservar: 1
La civilització grega. Vídeo introductori del llegat de Grecia. Reservar: 1
Les civilitzacions hidràuliques 3 ( Egipte i Mesopotamia). El món de la mort. Reservar: 1
Les civilitzacions hidràuliques 2 ( Egipte i Mesopotamia). L’organització social. Reservar: 1
Les civilitzacions hidràuliques ( Egipte i Mesopotamia). Vídeo introductori de la vida a prop dels rius. Reservar: 1
La Prehistòria 3: la metodologia científica aplicada a l’estudi de la història. Reservar:
La Prehistòria 2: l’arqueologia i les restes que apareixen. Reservar:
La Prehistòria: vídeo introductori etapes. Reservar: 1
Introducció a la metodologia històrica. El temps històric i les fonts de la història. Reservar:
Els paisatges de Cataluna i el Món 3. Video d’un paisatge singular de catalunya. Reservar:
Els paisatges de Cataluna i el Món 2. Tipus de paisatges al món. Reservar:
Els paisatges de Cataluna i el Món: què és un paisatge i tipus que hi ha. Reservar:
Els climes de Catalunya i el Món 3. Anàlisi de climogrames. Reservar:
Els climes de Catalunya i el Món 2. Els climes de catalunya Reservar: 1
Els climes de Catalunya i el Món. Zones climàtiques de la terra Reservar: 1
L’Atmosfera i el clima: climograma. Reservar:
L’Atmosfera i el clima: tipus de clima. Reservar:
L’Atmosfera i el clima: factors del clima. Reservar:
L’hidroesfera: explicació del curs dels rius. Reservar:
L’hidroesfera: introducció a tipus de masses d’aigua. Reservar:
L’escorça terrestre Pedosfera: agents del relleu. Reservar:
L’escorça terrestre Pedosfera: introducció dels tipus de relleu. Reservar:
El planeta terra i la seva representació: els fusos horaris. Reservar:
El planeta terra i la seva representació: ( UTM, Cartografia, Fusos horaris). Video introductori on s’expliquen els elements del mapa i la cartografia. Reservar: 1
Introducció a les socials i a la Geografia ( disciplines, definicions, etc.) Reservar: 1
El sistema limfàtic. Morfologia i funcions de cadascun dels seus elements. Connexió entre el sistema circulatori i el sistema limfàtic. Reservar:
Mesura del pols i la pressió sanguínia. Malalties del aparell circulatori. Tipus , causes, signes i símptomes. Reservar:
La sang. Morfologia, classificació i funcions dels elements de la sang. Reservar: 1
El procés de digestió. Elements que hi intervenen. Malalties associades a l´aparell digestiu. Reservar: 1
L´aparell digestiu. Morfologia i funcions de cadascun dels seus elements, ( cavitat bucal, faringe, esòfag, estomac, intestins, annexes). Reservar: 1
La nutrició. Classificació dels diferents tipus d´aliments i de nutrients. Confecció d´una dieta equilibrada. Malalties relacionades amb l’alimentació. Reservar: 1
Equacions 4. Inequacions Reservar: 1
Equacions 3. Sistemes de equacions mitjançant els 3 mètodes Reservar: 1
Equacions 2. Biquadrades, amb la x en el denominador i amb radicals. Reservar: 1
Equacions 1. De segon grau, completes i incompletes Reservar: 1
Polinomis i fraccions 4. Fraccions algebraiques Reservar: 1
Polinomis i fraccions 3. Ruffini. Reservar: 1
Polinomis i fraccions 2. Factorització i Divisibilitat. Reservar: 1
Polinomis i fraccions 1. Operacions amb monomis i polinomis Reservar: 1
Nombres Reals: recta dels nombres reals i nombres decimals. Reservar:
Àlgebra 4. Identitats notables. Reservar:
Àlgebra 3. Factorització. Reservar:
Àlgebra 2. Fraccions algebraiques. Reservar:
Àlgebra 1. Llenguatge algebraic: Monomis i polinomis Reservar:
Potències i arrels: propietats de les potències i arrels (Operacions). Reservar: 1
Nombres Enters i Racionals 5. Percentatges i Proporcionalitat. Reservar: 1
Nombres Enters i Racionals 4. Notació científica i calculadora. Reservar: 1
Nombres Enters i Racionals 3. Expressió decimal dels nombres: arrodoniment i errors (absolut i relatiu). Reservar: 1
Nombres Enters i Racionals 2. Nombres Racionals: Fraccions. Reservar: 1
Nombres Enters i Racionals 1. Tipus de nombres i representació en la recta numèrica, operacions d’enters. Reservar:
Zero Conditional Reservar: 1
Subject questions Reservar: 1
Modal verbs Reservar: 1
Present perfect continuous Reservar: 1
Present perfect vs past simple 3 Reservar: 1
Present perfect vs past simple 2 Reservar: 1
Present perfect vs past simple 1. Reservar: 1
Past perfect vs past simple 3. Reservar: 1
Past perfect vs past simple 2. Reservar: 1
Past perfect vs past simple 1 Reservar: 1
Present perfect 3. Reservar:
Present perfect 2 Reservar: 1
Present perfect 1. Reservar: 1
Modal verbs. Reservar:
Future: going to o will? part 2. (la part 1 es fa a 2n d’ESO) Reservar: 1
Adjectives -ed and -ing. Reservar:
Adjectives and Prepositions. Reservar:
Future: Going to o Will? Part 1. (la part 2 es fa a 3er d’ESO) Reservar:
Present Continuous and Be Going To. Reservar:
Present Simple and Continuous (amb significat de futur). Reservar:
Past Simple and Past Continuous 2. Reservar:
Past Simple and Past Continuous 1. Reservar: 1
Comparatives. Reservar:
Subject questions. Reservar:
Question Words. Reservar:
Adverbs of Frequency. Reservar:
Quantifiers and Uncountables. Reservar:
There is/are. Reservar:
Present Simple Reservar: 1
Present Simple vs. Present Continuous 2. Reservar:
Present Simple vs. Present Continuous 1 Reservar: 1
La argumentación. Reservar:
Las figuras literarias. Reservar: 1
Tipos de estrofas. Reservar:
El verso y la rima. Reservar:
La formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, formación de siglas y acrónimos. Reservar:
Los fenómenos semánticos: polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. Reservar:
El análisis sintáctico. Reservar:
El predicado. Tipos de predicado: el predicado verbal Reservar: 1
El predicado. Tipos de predicado: el predicado nominal. Reservar: 1
El sintagma nominal y el sintagma verbal Reservar: 1
Literatura medieval: la lírica tradicional, el mester de juglaría y el mester de clerecía. Reservar:
Errores ortográficos más comunes. Reservar:
Elaboración de textos: los conectores. Reservar:
La narración de un cuento. Elementos y estructura. Reservar: 1
Elaboración de textos: denotación y connotación; sinónimos y antónimos; anáfora e hiperónimo. Reservar:
La descripción de espacios y personajes. Reservar: 1
La modalidad del enunciado. Reservar: 1
Las funciones del lenguaje Reservar: 1
Los signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, la interrogación, la exclamación, los puntos suspensivos y las comillas. Reservar: 1
Reglas generales de acentuación: los monosílabos, la tilde diacrítica, los diptongos, triptongos e hiatos. Reservar: 1
La estructura de la oración: sujeto, predicado, sintagma nominal y sintagma adjetival. Reservar: 1
Símbols fonètics Reservar:
Registres lingüístics segons la situació comunicativa Reservar:
Recursos estilístics i retòrics Reservar:
Temes i subgèners literaris: tòpics Reservar:
Citacions, referències i hipervincles Reservar:
Elaboració de quadres sinòptics Reservar:
Idees principals i secundàries dels textos Reservar:
Elaboració de textos administratius. Reservar: 1
Excepcions de les normes ortogràfiques 2 Reservar:
Excepcions de les normes ortogràfiques 1 Reservar:
L’adequació lèxica i els registres lingüístics. Reservar:
La crònica i l’entrevista. Reservar:
La notícia i el reportatge. Reservar:
Verbs irregulars i formes no personals. Reservar:
Els complements del verb Reservar:
L’accent diacrític i repàs d’accentuació. Reservar:
Oració transitiva i intransitiva. Reservar:
Verbs transitius i intransitius. Reservar:
Oració activa i oració passiva. Reservar:
Identificador i ús reflexiu de connectors textuals (distributius, d’ordre, contrast, explicació i causa). Reservar:
Errors més comuns: hem/em/amb, ha/a, hi/i. Reservar:
El diàleg. Reservar:
L’entrevista. Reservar:
La derivació: prefixos i sufixos Reservar:
L’adverbi, les conjuncions i les preposicions. Reservar:
Els pronoms febles Reservar: 1
L’oració: subjecte i predicat, sintagma nominal, verbal i adjectival Reservar: 1
Els signes d’exclamació i interrogació. El guió, les cometes i el parèntesi. Reservar: 1
Les consonants: l·l, essa sorda i sonora Reservar: 1
L’accentuació i la dièresi: síl·labes, diftongs i hiats Reservar: 1
Errors ortogràfics més comuns: hi/ i, es/és,… Reservar:
Producció de textos: elaboració de guions, esquemes i esborranys. Reservar: 1
La descripció. Reservar:
La narració Reservar: 1
La formació de paraules: composició i derivació. Reservar: 1
L’estructura de la paraula: lexema i morfema Reservar: 1
Classes de paraules: el verb i la conjugació. Reservar: 1
Classes de paraules: el substantiu, l’adjectiu i el determinant. Reservar: 1
L’accentuació: síl·labes, diftongs i hiats. Reservar: 1
Sons vocàlics tònics i àtons. L’apòstrof Reservar: 1
Òrgans , aparells i sistemes. Generalitats dels diferents aparells del cos humà: digestiu, respiratori, circulatori, excretor, nerviós, ossi, muscular i reproductor Reservar: 1
Estructura de la cèl·lula: morfologia i funcions de cada òrgan. El funcionament cel·lular: nutrició, relació i respiració cel·lular Reservar: 1
Els bioelements i les biomolècules: aigua, sals minerals, glúcids, lípids, pròtids i àcids nucleics Reservar: 1