%CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS% %CONTACT_ALL% %QUESTIONS_ANSWERS%
UNITAT FORMATIVA – Canvis d'unitats per factors de conversió.
UNITAT FORMATIVA – Vectors i rectes 2
UNITAT FORMATIVA – Vectors i rectes 1
UNITAT FORMATIVA – Forces i moviment.
UNITAT FORMATIVA – Trigonometria 2.
Los determinantes 1
UNITAT FORMATIVA – Trigonometria 1
El grado del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo
El sustantivo: tipos de sustantivo, género y número
La formació de paraules: composició i derivació
Tot Asia
Països i capitals continent Àsia
Països i capitals continent Àsia Occidental
Països i capitals continent Àsia Meridional
Països i capitals continent Àsia Sud-oriental
Àsia Central i Àsia Oriental
Països i capitals continent d’Aisa
Els pronoms febles
UNITAT FORMATIVA 9 – Equacions 4 – Inequacions.
UNITAT FORMATIVA 8 – Equacions 3 – Sistemes de dues equacions amb dues incògnites.
UNITAT FORMATIVA 5 – Polinomis i fraccions 4 – Fraccions algèbriques.
UNITAT FORMATIVA 4 – Polinomis i fraccions 3 – Ruffini.
UNITAT FORMATIVA 3 – Polinomis i fraccions 2. Factorització i divisibilitat.
UNITAT FORMATIVA 2 – Polinomis i fraccions 1. Operacions amb monomis i polinomis
UNITAT FORMATIVA 5 – Reaccions químiques : velocitats de reacció i factors
ELS ROMANS 4. TÀRRACO
Predicado verbal
La Terra i la seva representació
UNITAT FORMATIVA 8 – Reaccions de neutralització.
Els climes de Catalunya
Els climes del món
U4_Reaccions químiques
UNITAT FORMATIVA 7 – Propietats dels àcids i les bases. Càlcul del pH
Socialisme, anarquisme i imperialisme
La Segona Revolució Industrial i el moviment obrer
La Restauració borbònica i la dictadura de Primo de Rivera. Catalanisme i creació de la Mancomunitat
1-La Terra a l'Univers
Elements essencials
UNITAT FORMATIVA 1 – Classificació de la matèria i de les seves propietats.
UNITAT FORMATIVA 3 – Configuracions electròniques i Taula Periòdica
L’estructura de la paraula: lexema i morfema
L’oració: subjecte i predicat, sintagma nominal, verbal i adjectival.
Classes de paraules: el verb i la conjugació.
Barroc
Compostos i enllaços
Els signes d’exclamació i interrogació. El guió, les cometes i el parèntesi.
There is / There are
Prefijos y sufijos
Future: will vs be going to 2
Present Perfect 2
Present Perfect 1
3 Càlcul de mínim Comú múltiple i màxim comú divisor
2 Present Simple vs. Present Continuous 1
Les consonants: l·l, essa sorda i sonora.
Past Perfect vs Past Simple 3
Past Perfect vs Past Simple 1
Les polis a l'Antiga Grècia
La democràcia a l'Antiga Grècia
temp
Signos de puntuación
prova rafa 2
FQ_2ESO_TècniquesDeSeparació
docent prova
Introdució a la Grècia Clàssica i el seu llegat
L’accentuació i la dièresi: síl·labes, diftongs i hiats.
Les civilitzacions hidràuliques 3 (Egipte i Mesopotamia). El món de la mort i les creences religioses
LaMateria_Mescles
Past Continuous
FQ_2ESO_LaMatèria:Subs.Pures_Mescles
L’accentuació: síl·labes, diftongs i hiats.
Equacions de segon grau completes i incompletes
Les civilitzacions hidràuliques L’organització social
Mesura de la densitat
Els estats de la matèria
La taula periòdica
Funciones semánticas
Acentuación 2
FQ_3rESO_MagnitudsFísiques_i_AproximacióALaMesura
FQ_3rESO_Mètode científic i treball de laboratori
Classes de paraules: el determinant.
Classes de paraules: el substantiu, l’adjectiu i el determinant.
Les civilitzacions hidràuliques: Introducció general
Past Simple
Present Simple
Past Perfect vs Past Simple 2
Past Perfect vs Past Simple
Past Perfect vs Past Simple
Present Perfect vs Past Simple 3
Present Perfect vs Past Simple 2
Present Perfect vs Past Simple 1
Modal verbs
Sons vocàlics tònics i àtons. L’apòstrof
Present Perfect Continuous
Sintagma nominal y sintagma verbal
Introducció a les socials i a la Geografia
La cèl·lula i el funcionament cel·lular
Bioelements i biomolècules.
prova rafa
Las funciones del lenguaje.
Las funciones del lenguaje.
Las modalidades del enunciado.
Palabras primitivas y derivadas
La Primera Guerra Mundial
Prehistòria
Determinantes y pronombres
La Revolució Russa
PROVA 1
Acentuación general
U2_Enllaç químic
Predicado nominal
Sintagma nominal y adjetival
Zero conditional
Subject questions
Sujeto
Exemple qüestionari
Elements per fer una gravació
Rol autor
Sample
Hola
Aspectes importants del vídeo
Pitàgores
English verbs
Qüestionari Mescles:

—————

UNITAT FORMATIVA – Canvis d'unitats per factors de conversió. Josep Maria Vilarrasa i Andreu
UNITAT FORMATIVA – Vectors i rectes 2 Josep Maria Vilarrasa i Andreu
UNITAT FORMATIVA – Vectors i rectes 1 Josep Maria Vilarrasa i Andreu
UNITAT FORMATIVA – Forces i moviment. Josep Maria Vilarrasa i Andreu
UNITAT FORMATIVA – Trigonometria 2. Josep Maria Vilarrasa i Andreu
Los determinantes 1 Mayca Soto
UNITAT FORMATIVA – Trigonometria 1 Josep Maria Vilarrasa i Andreu
El grado del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo Mayca Soto
El sustantivo: tipos de sustantivo, género y número Mayca Soto
La formació de paraules: composició i derivació Marta Estruch Brichs