UNITAT FORMATIVA – Vectors i rectes 2

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA - Vectors i rectes 2

01. Per a la recta d’equació (x/( −6)) +( y/5) = 1, escriu les equacions general i explícita. Indica’n un vector director.

02. Troba una equació general de la recta que passa pels punts A(6, 7) i B(−3, 5).

03. Determina una equació general de la recta que passa pel punt A(6, 2) i que forma un angle d’inclinació de 135° amb el sentit positiu de l’eix OX.

04. Troba les equacions generals de les tres rectes que determinen el triangle els vèrtexs del qual són els punts A(2, 8), B(6, 7) i C (1, 1).

05. Determina el punt d’intersecció de les rectes :

Add description here!

06. Troba l’equació de la recta perpendicular a la recta y = (x/2) − (2/3) que passa pel punt P(5, −1). Dóna el resultat en la forma explícita.

07. Determina l'angle que formen les rectes :

08. Calcula la distància de l'origen de coordenades a la recta (x−2)/5 = (y+3)/3 .

09. Troba la distància entre les rectes :

10. Troba la distància entre les rectes :

11. L'incentre I d'un triangle és el punt d'intersecció de les bisectrius dels tres angles. Coincideix amb el centre de la circumferència inscrita. Determina les coordenades de l'incentre del triangle de vèrtexs A(3,0), B(12,12) i C (3,24) i el radi de la circumferència inscrita.

12. Donats els punts A(7, 1), B(1, 3) i C (3, 5), calcula les coordenades del punt D sabent que el quadrilàter ABCD és un trapezi isòsceles i que els costats paral·lels són AB i CD. Calcula també l'àrea d'aquest trapezi.

13. Donat el triangle delimitat per les tres rectes següents, troba els tres vèrtexs.

Deixa un comentari