UNITAT FORMATIVA – Trigonometria 1

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA - Trigonometria 1

01. Els catets d’un triangle rectangle mesuren 12 i 6 metres. Calcula la hipotenusa.

Add description here!

02. Quina és la longitud de l’ombra projectada per un edifici de 20m d’altura quan el sol s’eleva 20° sobre l’horitzó ?.

03. Un edifici de 100 m d’altura projecta una ombra de 120 m de longitud. Quin angle d’elevació té el sol en aquest moment ?

04. Un home recorre 500m al llarg d’un camí que té per inclinació 20° respecte de l’horitzontal. Quina altura aconsegueix respecte al punt de partida?

05. Amb les dades que ofereix la figura, calcula l’altura de l’arbre.

Add description here!

06. Des d’un punt d’una vall observem el cim d’una muntanya amb un angle de 7° 49'. Després de caminar en línia recta cap a la muntanya 500 m, tornem a mesurar l’angle i ara és de 8° 12 '. Calcula la altura de la muntanya.

07. Calcula les raons trigonomètriques de l’angle α del triangle. Donar-les en forma de fracció irreductible. Fer-ho en l'ordre sinus, cosinus i tangent, cada una separada per una coma de la següent

Add description here!

08. Per a un angle del primer quadrant, cos α=4/5. Calcula el sinus i la tangent i expressa-les en forma de fraccions irreductibles, separades per una coma.

09. Si tgα = 2 i l'angle és del tercer quadrant, calcula el sinus i el cosinus, amb els valors arrodonits a 4 decimals i separats per punt i coma.

10. Si el sinus de 30º és 0,5000, dóna el sinus, el cosinus i la tangent de 150º, amb valors arrodonits a 4 decimals i separats per punt i coma. Si et limites a fer-ho amb la calculadora et fas un flac favor perquè no practiques el que representa que has de saber.

Deixa un comentari