UNITAT FORMATIVA – Forces i moviment.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA - Forces i moviment.

01. Sobre un cos que té una massa 40 kg i descansa en un pla horitzontal, actua una força horitzontal i constant de 100 N. Quina acceleració té el cos? Quant valdrà la velocitat als 2 s?

02. Fem una força de 200 N sobre un cos que descansa en un pla horitzontal. El cos assoleix una acceleració constant de 2 m/s². Quant val la massa del cos? Quin desplaçament ha fet el cos en 10 s?

03. Un cos que està damunt d'una superfície horitzontal i que inicialment està en repòs, fa 30 m en 20 s. Calcula la força que ha actuat sobre el cos si aquest té una massa de 80 kg.

04. Un cotxe, de massa 1300 kg, va a 72 km/h i s'atura en 60 m. Calcula la força de frenada, suposada constant, que ha actuat sobre el cotxe.

05. Sobre un cos de 70 kg que es mou sobre un pla horitzontal, actua una força de 200 N. Si la força de fregament cinètica val 60 N, quant valdrà l'acceleració del cos?

06. Es fa una força de 150 N sobre un cos de 100 kg de massa. Quina velocitat tindrà al cap de 8 s? Si al cap de 10 s d'haver iniciat el moviment deixa d'actuar aquesta força, quin desplaçament farà el cos en els 5 s posteriors?

07. Un muntacàrregues de massa 1200 kg puja amb una acceleració constant d'1 m/s². Quant val la força que fa el cable?

08. Un ascensor baixa amb una acceleració constant de 2 m/s². Si la força que fa el cable és de 14.820 N, quant val la massa de l'ascensor?

09. Tenim un paquet al terra d'un ascensor que baixa amb una acceleració d'1 m/s². Si el paquet té una massa de 200 kg, quant valdrà la força que el terra de l'ascensor fa sobre el paquet?

10. L’autobús que va de Malgrat de Mar a Girona triga una hora i deu minuts en fer el viatge (fa moltes parades per que pugin i baixin viatgers durant tot el recorregut). Acceptant que la distància entre les dues poblacions és de 38 km, calculeu la velocitat mitjana de l’autobús en km/h i en m/s

11. Un cotxe que va a 72 km/h passa en un moment determinat per davant d’un semàfor en verd situat a 30 metres a la dreta del lloc en el qual estem nosaltres. El cotxe s’allunya de la nostra posició. Calculeu a quina distància de nosaltres estarà cinc minuts després de passar per davant del semàfor.

12. Un cotxe que va a 54 km/h passa per davant d’un punt en un moment determinat. Cinc minuts després passa per aquest mateix punt una moto que porta una velocitat de 72 km/h i que es mou en la mateixa direcció i en el mateix sentit que el cotxe. Si tots dos vehicles mantenen les seves velocitats respectives, determineu el temps que trigarà la moto en atrapar el cotxe i a quina distància del punt inicial es trobaran.

13. Una moto que està aturada es posa en marxa amb una acceleració constant de 3 m/s 2 . a)Quina serà la seva velocitat (en km/h) 10 segons després d’arrancar? b)Quina distància haurà recorregut en els 10 segons?

14. Un autobús que va a 90 km/h frena i redueix la seva velocitat fins a 72 km/h després d’haver recorregut 50 metres. Suposant que ha frenat amb acceleració constant, determineu amb quina acceleració ha frenat i el temps que ha estat frenant.

15. Es deixa caure (per tant, sense que tingui velocitat inicial) un paquet des de dalt d’un edifici i triga 5 segons a caure al terra. L’acceleració de la gravetat és de 9,8 m/s2. b)Quina és l’altura de l’edifici des del qual s’ha deixat caure el paquet?

16. Es deixa caure una pilota des del terrat d’un edifici de 30 metres d’altura respecte del terra. Simultàniament, des del terra, es llança verticalment cap amunt una altra pilota amb una velocitat de 15 m/s. Determineu en quin instant es creuaran les dues pilotes i a quina distància del terra ho faran.

17. Des del terrat d’un edifici de 20 metres d’alçada es dispara verticalment cap amunt un cos amb una velocitat inicial de 20 m/s. a)Fins a quina altura arribarà (mesurada des del terra)? Quant temps trigarà a caure al terra (comptant des del moment en què s’ha llançat)? (El cos es llança des d’una barana del terrat, de manera que després de pujar caurà al terra)

18. Es llança una pilota verticalment cap amunt amb una velocitat inicial de 15 m/s. (g=9,8 m/s 2 ). a)Quant temps trigarà a aturar-se (per efecte de la gravetat, que la frena) b)Fins a quina altura arribarà, abans de tornar a baixar?

Deixa un comentari