UNITAT FORMATIVA 9 – Equacions 4 – Inequacions.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 9 - Equacions 4 - Inequacions.

Per expressar les solucions en forma d'interval, tindrem en compte el codi següent, donat que no tenim claudàtor en el teclat ni infinit :

(a,b)  interval tancat

)a,b(  interval obert

(a,b(  interval semiobert per la dreta

)a,b)  interval semi obert per l'esquerra

)-infinit,b)  semirrecta tancada per la dreta

)-infinit,b( semirrecta oberta per la dreta

(a,+infinit(  semirrecta tancada per l'esquerra

)a,+infinit(  semirrecta oberta per l'esquerra

La unió d'intervals l'expressarem amb la u majúscula U.

01. Troba la solució de la següent inequació i expressa-la en forma d'interval.

02. Troba la solució de la següent inequació i expressa-la en forma d'interval.

03. Troba la solució de la següent inequació i expressa-la en forma d'interval.

04. Troba la solució del següent sistema i expressa-la en forma d'unió d'intervals.

05. Troba la solució de la següent inequació de segon grau i expressa-la en forma d'interval.

06. Troba la solució de la següent inequació de segon grau i expressa-la en forma d'interval.

07. Troba la solució d'aquesta inequació polinòmica i expressa-la en forma d'unió d'intervals.

08. Troba la solució d'aquesta inequació biquadrada i expressa-la en forma d'unió d'intervals.

09. Troba la solució d'aquesta inequació racional i expressa la solució en forma d'unió d'intervals.

10. Resol el següent sistema d'inequacions i expressa la solució en forma d'interval.

Deixa un comentari