UNITAT FORMATIVA 5 – Reaccions químiques : velocitats de reacció i factors

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 5 - Reaccions químiques : velocitats de reacció i factors

01. La part de la química que estudia el canvi de concentració de substàncies reaccionants en funció del temps s'anomena

02. Quina de les següents no és una utilitat de l'estudi de les velocitats de reacció ?

03. Aquelles substàncies que en la reacció disminueixen la seva concentració al llarg del temps s'anomenen ...

04. Les unitats de la velocitat de reacció són sempre ....

05. Les unitats de la constant de velocitat de reacció són sempre ....

06. Amb quin aparell es poden mesurar la concentració i la velocitat d'una substància acolorida que intervé en la reacció ?

07. Suposem una reacció en què la velocitat de reacció és directament proporcional a la concentració d'un reactiu o producte. De quin ordre es diu que és la cinètica d'aquesta reacció ?

08. L'ordre de reacció respecte un dels reactius coincideix amb el seu coeficient estequiomètric.

09. L'ordre global de la reacció ....

10. Per trobar la constant de velocitat en una cinètica de segon ordre hem de representar en funció del temps ...

11. El periode de semirreacció es defineix com ....

12. Es postula que, en un mecanisme de reacció, de vegades, en alguna de les etapes, intervenen substàncies que no es troben al final de la reacció. Com s'anomenen ?

13. Què és una reacció termolecular ?

14. Imaginem un mecanisme de reacció determinant. Quina és la que s'anomena etapa determinant de velocitat ?

15. Quines serien les condicions més favorables, en teoria, per augmentar la velocitat de reacció segons la Teoria de les Col·lisions.

16. Quins dels següents factors són importants en l'augment de la velocitat de reacció ?

17. Amb què està relacionada l'energia d'activació d'una reacció ?

18. Escull l'opció falsa referida a una reacció exotèrmica.

19. Escull l'opció correcta :

20. Quin dels següents aspectes no fa referència a la naturalesa física dels reactius ?

21. Si volem que una reacció transcorri de forma més lenta de l'habitual, què hem d'utilitzar ?

22. Com actua un catalitzador ?.

23. Quins dos tipus de catàlisi tenen certa semblança ?

24. En la catàlisi enzimàtica, com s'anomenen els productes ?

25. En la catàlisi enzimàtica, com s'anomenen les dues formes extremes de l'enzim ?

Deixa un comentari