UNITAT FORMATIVA 3 – Polinomis i fraccions 2. Factorització i divisibilitat.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 3 - Polinomis i fraccions 2. Factorització i divisibilitat.

01. Calcula el residu de la divisió següent :

Add description here!

02. Calcula el residu de la divisió següent :

Add description here!

03. x+1 és divisor del següent polinomi ? (Sí / No)

Add description here!

04. Calcula el valor numèric del següent polinomi per a x = -4.

Add description here!

05. Calcula el valor numèric del següent polinomi per a x = 1.

Add description here!

06. Quin dels següents valors no és una possible arrel del polinomi següent ?

07. x = -4 és solució de la següent equació ?. (Sí / No)

Add description here!

08. Extreu factor comú del següent polinomi i escriu la descomposició com a producte, utilitzant.

Add description here!

09. Escriu dos divisors del següent polinomi, entre parèntesis i separats per ;.

Add description here!

10. Escriu un múltiple dels dos polinomis següents.

           

11. Escriu un divisor del polinomi següent.

Add description here!

12. Factoritza completament, fins on es pugui, el polinomi següent.

Add description here!

13. Factoritza completament, fins on es pugui, el polinomi següent.

Add description here!

14.Troba el mcd i el mcm dels polinomis següents.

Add description here!

15. Troba el mcd i el mcm dels dos polinomis següents.

Add description here!

Deixa un comentari