UNITAT FORMATIVA 2 – Polinomis i fraccions 1. Operacions amb monomis i polinomis

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 2 - Polinomis i fraccions 1. Operacions amb monomis i polinomis

01. Indica el grau del següent monomi : x^3·y^5.

02. Indica el coeficient del següent monomi :6·x^4·w^3·t^2

03. Amb el polinomi següent, indica el seu valor numèric per a x = -1. P(x) =x^3-5x^2+6x-5.

04. Amb el mateix polinomi de la pregunta anterior, calcula el seu valor numèric quan x = 2.

05. Efectua la suma dels següents polinomis : (5x^3-6x^2+4x-2)+(3x^3-2x^2+7x+2).

06. Efectua la resta dels següents polinomis : (3x^3-3x^2+8x-2)-(2x^3+8x^2+3x+3)

07. Efectua la resta dels següents polinomis : (-2x^3+18x^2+2x)-(6x^2+10)

08. Efectua la suma dels següents polinomis : (-7x^3+8x^2+2x)+(-6x^2+7)

09. Multiplica els següents polinomis i simplifica el resultat : (3x^5-4)·(x^4-5)

10. Multiplica els següents polinomis i simplifica el resultat : (x^3+3x-1)·(x^3-2)

11. Multiplica els següents polinomis i simplifica el resultat : (2x^4-9x^2+5x+6)·(7x^3-3x+2)

12. Divideix els polinomis següents i escriu el quocient i el residu separats per ; : (4x^2+12x+9):(x+3)

13. Divideix els polinomis següents i escriu el quocient i el residu separats per ; : (3x^4+2x^3-7x^2+5x+12) : (x^2-2x+1)

14. Divideix els polinomis següents i escriu el quocient i el residu separats per ; : (18x^6-3x^4+2x^3+x):(x^2-2)

15. Divideix els polinomis següents i escriu el quocient i el residu separats per ; (x^3-5x^2-3x+9):(x-3)

Deixa un comentari