UNITAT FORMATIVA 1 – Classificació de la matèria i de les seves propietats.

«

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 1 - Classificació de la matèria i de les seves propietats.

Amb aquest test aprendrem a classificar tant la matèria com les seves propietats. Aquest aspecte resulta essencial al laboratori a l'hora de manipular les substàncies. Sempre s'ha de tenir clar quin mètode se separació s'ha d'emprar en cada cas. Per això hem de tenir clares les propietats de la matèria i amb quin tipus de matèria estem treballant.

01. Quina de les següents propietats és física ?

02. Quina de les següents propietats és química ?

03. Quin dels següents canvis diries que no és físic ?

04. Quin dels següents canvis és químic ?

05. Quines propietats físiques es posen de manifest en una corba d'escalfament ?

06. Hi ha una d'aquestes propietats que no és general. Marca quina és.

07. Tria d'entre les següents la propietat general.

08. Quina de les següents propietats d'una substància determinaries durant el seu procés d'identificació al laboratori ?

09. Imagina que determines una propietat d'una substància al laboratori i trobes que dóna el mateix resultat amb les següents quantitats : 0.1 g , 1.0 g i 10.0 g. quin tipus de propietat estàs mesurant ?

10. Posa un exemple de propietat que depengui de la quantitat de matèria utilitzada per mesurar-la.

11. En quin tipus de substància classificaries les suspensions i els col·loides ?

12. L'aigua de mar (se suposa que sense peixos, algues ni restes de plàstics) quin tipus de mescla és ?

13. Una pizza quatre formatges quin tipus de mescla és ?

14. Marca el dissolvent entre els components d'una beguda amb gas.

15. Com s'anomena el component majoritari en un col·loide ?

16. Com s'anomena el component minoritari en una mescla homogènia ? ?

17. Quina de les següents no pot ser mai una substància pura ?

18. Quina de les següents substàncies no és un element ?

19. Una molècula heteronuclear no pot formar part de

20. En algunes substàncies, no es distingeixen partícules separades, sinó que aquestes es troben formant estructures infinites en totes direccions. Com s'anomenen aquestes estructures ?

21. Es defineix una mescla com la combinació, en proporció variable, de diverses substàncies pures. com s'anomena cada una d'aquestes substàncies pures ?

22. El mercuri és un dels pocs metalls líquids de la Taula Periòdica. Amb altres metalls (com la plata o l'or) forma una dissolució. Com s'anomena ?

23. Assenyala quin metall s'utilitza de forma majoritària en la fabricació d'acer.

24. Assenyala quin metall no s'utilitza per fabricar llautó.

25. Quina és la mida de partícula límit per distingir un col·loide d'una suspensió ?

26. La maionesa, quin tipus de col·loide diries que és ?

27. Quina descripció diries més que s'apropa més a la del fum ?.

28. Els col·loides, en comparació amb les suspensions, es poden separar en els seus components només per un dels processos següents. Quin és ?.

29. A quina propietat correspon el tram horitzontal d'una corba de refredament o d'escalfament ?

30. En quant a la seva identitat com a un tipus de col·loide, amb quina altra substància compararies la nata muntada ?

Deixa un comentari