Qüestionari Mescles:

Welcome to your Qüestionari Mescles:

Les separacions mecàniques s’utlitzen per separar les mescles heterogènies

El tamisatge s’utilitza per separar

La filtració s’utilitza per filtrar per exemple:

La filtració és un mètode de separació mecànic

Amb quin mètode utilitzarem un filtre de cel·lulosa?

Hi ha dos tipus de filtració: la filtració per gravetat i la filtració al buit. Quina és més rápida?

La decantació s’utilitza per separar mescles en funció a la

Quants vasos de precipitats utilitzarem per separar una mescla amb dos components a l’embut de decantació?

La decantació l’utilitzarem per separar mescles

La centrifugació és més lenta que la decantació

Per separar una mescla de líquids de diferent densitat en gran volum utilitzarem:

Per separar una mescla de líquids de diferent densitat en petites quantitats utilitzarem:

Per separar una mescla d’un solid dins d’un líquid utilitzarem:

Per separar una mescla de sòlids de diferent mida de partícules utlitzarem:

Aquest article té 1 comentari

  1. Dani

    No ha sigut molt complicat

Deixa un comentari