Assingantura:

Problemes 2
Canvis d’unitats per factors de conversió
Trigonometria 2 – Teoria
Trigonometria 2 – Problemes
Forces i moviment.
Problemes I
Problemes III
Problemes II
Problemes V.
Problemes VI.
Trigonometria 1 – Teoria
Trigonometria 1 – Problemes
Vectors I Rectes 2
Problemes 1
Problemes 2
Problemes 3
Vectors i Rectes 1
Problemes 1
Categorías gramaticales: determinantes y pronombres
La matèria: propietats de les substàncies i classificació
Present Perfect vs Past Simple 1
La matèria: enllaç: iònic, covalent o metàl·lic. Forces intermoleculars
El valor semántico de las oraciones
Polinomis i fraccions 1. Operacions amb monomis i polinomis
Present Perfect vs Past Simple 2
Operacions amb monomis i polinomis exercicis
Configuració electrònica de l’àtom: Relació amb la taula periòdica
Polinomis i fraccions 2. Factorització i divisibilitat.
Present Perfect vs Past Simple 3
Polinomis i fraccions 3 – Ruffini
Present Perfect Continuous
Polinomis i fraccions 4 – Fraccions algèbriques.
Reaccions químiques: velocitats de la reacció i factors
Modal verbs
Exercicis – Reaccions químiques: velocitats de la reacció i factors
Equacions 1. De segon grau, completes i incompletes.
Subject questions
Naixement i evolució del moviment obrer. Segona revolució industrial.
Propietats de dissolucions àcides, bàsiques i càlcul del pH
Zero Conditional
Socialisme, anarquisme i imperialisme
Reaccions de neutralització
Equacions 3. Sistemes de equacions mitjançant els 3 mètodes
Origen, desenvolupament i conseqüències de la primera guerra mundial
Equacions 4 – Inequacions (I)
La Revolució Russa
Equacions 4 – Inequacions (II)
Equacions 4 – Inequacions (III)
Restauració a Espanya i dictadura de Primo de Rivera. L’evolució del catalanisme polític i la mancomunitat