Trigonometria 2 – Teoria

Materials quart d’ESO

Trigonometria 2 – Teoria

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Tota aquesta unitat gira al voltant dels triangles i la seva utilització per resoldre situacions molt sovint quotidianes. Estudiarem els teoremes més importants (Teorema de Pitàgores, Teorema de Thales, Teorema de l’altura, Teorema del catet) i els relacionarem amb la semblança de triangles. També veurem la relació estreta que guarda el teorema de Pitàgores amb la unitat anterior i, en concret, amb les raons trigonomètriques. Es tracta d’eines súmament útils i indispensables per a cursos posteriors o en disciplines totalment allunyades de la geometria com pot ser l’estadística.

Qüestionari