Materials quart d’ESO

Propietats de dissolucions àcides, bàsiques i càlcul del pH

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa
Unitat didàctica reduïda, per veure integra la unitat necessitaràs registrar-te al portal aquí.

Descripció:

En aquesta unitat formativa, s’expliquen tot allò que resulta essencial per entendre conceptes tals com àcid, base, solvatació, dissociació, electròlit, reaccions de neutralització, substàncies amfòteres i demés. Amb la base que ens dóna aquesta unitat, i amb els conceptes ja estudiats a estequiometria, es podran resoldre tots els exercicis d’àcids i bases i de reaccions de neutralització. Hi ha molts conceptes a aprendre, de manera que és aconsellable per a l’alumne la confecció d’un glossari de definicions importants.

Qüestionari

Welcome to your UNITAT FORMATIVA 7 - Propietats dels àcids i les bases. Càlcul del pH

01. Quina de les següents propietats no és una propietat sensorial ?

02. Quina propietat comparteixen els àcids i les bases ?

03. Què significa que una substància és un electrolit ?

04. Quina diries que és la substància més àcida de les següents ?.

05. Quina diries que és la substància menys àcida de les següents ?

06. Quin diria Lavoisier que és el principi acidificant de l'àcid clorhídric HCl (aq.) ?

07. Quin diria Humphrey Davy que és el principi acidificant de l'àcid sulfúric H2SO4 ?

08. Quin dels següents àcids és un oxoàcid ?

09. Quin dels següents àcids és un hidràcid ?

10. Quin és l'hidrogen àcid de la molècula de la imatge ?

Add description here!

11. En les teories anteriors a la d'Arrhenius, quin element dóna les propietats bàsiques de les substàncies ?

12. Quin dels següents àcids no ho seria segons Arrhenius ?

13. Quina de les següents no és una base d'Arrhenius ?

14. A quina partícula subatòmica es pot associar el catió H+ ?

15. Com es calcula la densitat de volúmica de càrrega ?.

16. De quin fenomen, en les reaccions àcid-base, és responsable la densitat de càrrega del catió H+?

17. Quin dels següents és el nom més correcte per al catió H3O+?

18. Segons Brönsted-Lowry, com s'anomena l'espècie capaç d'acceptar anions OH-?.

19. Quina és la definició de base segons Brönsted-Lowry?.

20. Què diferencia un àcid fort (o una base forta) d'un àcid dèbil (o una base dèbil)?.

21. Com s'anomenen les substàncies que poden actuar com a àcids i com a bases ?

22. Com s'anomena la transferència d'un protó d'un àcid a una base ?.

23. Amb quin fenòmen es relacionen els parells àcid-base conjugats ?

24. Com s'anomenaria la base conjugada de l'aigua actuant com a àcid ?

25. Com s'anomenaria l'àcid conjugat de l'aigua actuant com a base ?

26. Quina teoria explica l'existència de substàncies amfòteres ?.

27. Amb quina propietat es relaciona el pH d'una dissolució ?.

28. Com s'anomena el fenomen que posa en evidència les propietats amfibòliques de l'aigua ?

29. Si el pOH d'una dissolució bàsica val 8, quan val el seu pH ?

30. Si el pH d'una dissolució àcida val 3, quan val el seu pOH ?