Equacions 4 – Inequacions (I)

Materials quart d’ESO

Equacions 4 – Inequacions (I)

Professor/a: Josep Maria Vilarrasa

Per poder accedir als continguts has d’iniciar sessió o registrar-te:

Descripció:

Les inequacions d’una sola incògnita es diferencien de les equacions en què, enlloc del signe =, hi ha una desigualtat. Aquest fet determina que les solucions no siguin valors concrets de la variable (com en el cas de les equacions) sinó un o diversos intervals (cas en què la solució és la unió de tots ells). La resolució de les inequacions és molt important, per exemple, a l’hora de trobar dominis de funcions. Resulta indispensable saber resoldre-les bé perquè tenir el domini ben establert ens facilita la tasca de fer un bon esboç de la funció. En bona mesura, en el procés de resolució, s’ha d’utilitzar el que s’ha après en tots els tipus d’equacions estudiats fins ara. En els sistemes d’inequacions, la solucio final es trobarà fent la intersecció gràfica dels intervals trobats per a cada inequació.

Les inequacions també poden ser de dues incògnites, cas en què només es treballaran les de primer grau. Cada inequació pren la forma d’una recta, que es dibuixarà contínua si la desigualtat conté un igual (fet que indica que els punts de la recta són solució) o discontínua en cas contrari (fet que indica que els punts de la recta no són solució). La solució pren la forma d’una zona de l’espai RxR, és a dir, d’una zona de l’espai que determina una col·lecció de parells de valors (x,y). Els sistemes d’inequacions de primer grau amb dues incògnites prenen la forma de rectes que intersecten entre sí, de manera que la zona solució queda restringida. Els sistemes d’inequacions de primer grau amb dues incògnites són la base de l’estudi del que s’anomena programació lineal, que es veurà en cursos posteriors.

Qüestionari