Identifica’t

El teu període de prova ha finalitzat, agraïm la teva confiança amb Videolearn.
Si has trobat que és una eina útil per estudiar i repassar les diferents matèries, tenim un cupó de descompte i durant tot aquest curs 2020/21 podràs gaudir d’un 15% de descompte addicional en la quota mensual, quedant amb un preu de 8€. Codi cupó: UTIL2020

*Aquesta oferta no és acumulable amb altres ofertes

Encara no has escollit un dels cursos? comença a gaudir d’una nova forma d’estudiar.

8 La descripció.
Curs: Primer
Assignatura: Català
Descripció:
10 Errors ortogràfics més comuns: hi/ i, es/és,…
Curs: Primer
Assignatura: Català
Descripció:
6 L’adverbi, les conjuncions i les preposicions.
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
8 L’entrevista.
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
9 El diàleg.
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
10 Errors més comuns: hem/em/amb, ha/a, hi/i.
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
1 Identificador i ús reflexiu de connectors textuals (distributius, d’ordre, contrast, explicació i causa).
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
2 Oració activa i oració passiva.
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
3 Verbs transitius i intransitius.
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
4 Oració transitiva i intransitiva.
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
5 L’accent diacrític i repàs d’accentuació.
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
6 Els complements del verb
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
7 Verbs irregulars i formes no personals.
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
8 La notícia i el reportatge.
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
9 La crònica i l’entrevista.
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
10 L’adequació lèxica i els registres lingüístics.
Curs: Tercer
Assignatura: Català
Descripció:
1 Excepcions de les normes ortogràfiques 1
Curs: Quart
Assignatura: Català
Descripció:
2 Excepcions de les normes ortogràfiques 2
Curs: Quart
Assignatura: Català
Descripció:
4 Idees principals i secundàries dels textos
Curs: Quart
Assignatura: Català
Descripció:
5 Elaboració de quadres sinòptics
Curs: Quart
Assignatura: Català
Descripció:
6 Citacions, referències i hipervincles
Curs: Quart
Assignatura: Català
Descripció:
7 Temes i subgèners literaris: tòpics
Curs: Quart
Assignatura: Català
Descripció:
8 Recursos estilístics i retòrics
Curs: Quart
Assignatura: Català
Descripció:
9 Registres lingüístics segons la situació comunicativa
Curs: Quart
Assignatura: Català
Descripció:
10 Símbols fonètics
Curs: Quart
Assignatura: Català
Descripció:
7 Elaboración de textos: denotación y connotación; sinónimos y antónimos; anáfora e hiperónimo.
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
9 Elaboración de textos: los conectores.
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
10 Errores ortográficos más comunes.
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
11 Literatura medieval: la lírica tradicional, el mester de juglaría y el mester de clerecía.
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
4 El análisis sintáctico.
Curs: Tercer
Assignatura: Castellà
Descripció:
5 Los fenómenos semánticos: polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia.
Curs: Tercer
Assignatura: Castellà
Descripció:
6 La formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, formación de siglas y acrónimos.
Curs: Tercer
Assignatura: Castellà
Descripció:
7 El verso y la rima.
Curs: Tercer
Assignatura: Castellà
Descripció:
8 Tipos de estrofas.
Curs: Tercer
Assignatura: Castellà
Descripció:
10 La argumentación.
Curs: Tercer
Assignatura: Castellà
Descripció:
3 Present Simple vs. Present Continuous 2.
Curs: Primer
Assignatura: Anglès
Descripció:
4 There is/are.
Curs: Primer
Assignatura: Anglès
Descripció:
5 Quantifiers and Uncountables.
Curs: Primer
Assignatura: Anglès
Descripció:
6 Adverbs of Frequency.
Curs: Primer
Assignatura: Anglès
Descripció:
7 Question Words.
Curs: Primer
Assignatura: Anglès
Descripció:
8 Subject questions.
Curs: Primer
Assignatura: Anglès
Descripció:
9 Comparatives.
Curs: Primer
Assignatura: Anglès
Descripció:
2 Past Simple and Past Continuous 2.
Curs: Segon
Assignatura: Anglès
Descripció:
3 Present Simple and Continuous (amb significat de futur).
Curs: Segon
Assignatura: Anglès
Descripció:
4 Present Continuous and Be Going To.
Curs: Segon
Assignatura: Anglès
Descripció:
5 Future: Going to o Will? Part 1. (la part 2 es fa a 3er d’ESO)
Curs: Segon
Assignatura: Anglès
Descripció:
6 Adjectives and Prepositions.
Curs: Segon
Assignatura: Anglès
Descripció:
7 Adjectives -ed and -ing.
Curs: Segon
Assignatura: Anglès
Descripció:
2 Modal verbs.
Curs: Tercer
Assignatura: Anglès
Descripció:
5 Present perfect 3.
Curs: Tercer
Assignatura: Anglès
Descripció:
1 Nombres Enters i Racionals 1. Tipus de nombres i representació en la recta numèrica, operacions d’enters.
Curs: Tercer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:
7 Àlgebra 1. Llenguatge algebraic: Monomis i polinomis
Curs: Tercer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:
8 Àlgebra 2. Fraccions algebraiques.
Curs: Tercer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:
9 Àlgebra 3. Factorització.
Curs: Tercer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:
10 Àlgebra 4. Identitats notables.
Curs: Tercer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:
1 Nombres Reals: recta dels nombres reals i nombres decimals.
Curs: Quart
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:
9 Mesura del pols i la pressió sanguínia. Malalties del aparell circulatori. Tipus , causes, signes i símptomes.
Curs: Tercer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
10 El sistema limfàtic. Morfologia i funcions de cadascun dels seus elements. Connexió entre el sistema circulatori i el sistema limfàtic.
Curs: Tercer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
3 El planeta terra i la seva representació: els fusos horaris.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
4 L’escorça terrestre Pedosfera: introducció dels tipus de relleu.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
5 L’escorça terrestre Pedosfera: agents del relleu.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
6 L’hidroesfera: introducció a tipus de masses d’aigua.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
7 L’hidroesfera: explicació del curs dels rius.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
8 L’Atmosfera i el clima: factors del clima.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
9 L’Atmosfera i el clima: tipus de clima.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
10 L’Atmosfera i el clima: climograma.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
3 Els climes de Catalunya i el Món 3. Anàlisi de climogrames.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
4 Els paisatges de Cataluna i el Món: què és un paisatge i tipus que hi ha.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
5 Els paisatges de Cataluna i el Món 2. Tipus de paisatges al món.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
6 Els paisatges de Cataluna i el Món 3. Video d’un paisatge singular de catalunya.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
7 Introducció a la metodologia històrica. El temps històric i les fonts de la història.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
9 La Prehistòria 2: l’arqueologia i les restes que apareixen.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
10 La Prehistòria 3: la metodologia científica aplicada a l’estudi de la història.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
7 La civilització grega 4. L’art.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
8 La civilització grega 5. Els jocs olímpics.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
9 Els romans. El llegat de roma.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
11 Els romans 3. Els romans a Hispania.
Curs: Primer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
1 Introducció a la història. Repàs dels temps històrics i repàs dels principals treballats al curs anterior.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
2 La creació dels primers regnes medievals. Vídeo introductori amb l’explicació de la caiguda de Roma.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
3 La creació dels primers regnes medievals 2. Els regnes germànics.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
4 La creació dels primers regnes medievals 3. Els Carolingis.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
5 El feudalisme. Vídeo introductori del sistema feudal.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
6 El feudalisme 2. Els tipus de senyors feudals.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
7 El feudalisme 3. El funcionament d’un feu.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
8 Els regnes musulmans. Vídeo introductori.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
9 Els regnes musulmans 2. El llegat de l’islam.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
10 Els regnes musulmans 3. L’islam a la península ibèrica.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
1 Els regnes medievals a Espanya. Els diferents regnes.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
2 Els regnes medievals a Espanya 2. Les diverses aliances.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
3 Els regnes medievals a Espanya 3. Els reis catòlics.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
4 Els regnes medievals a Catalunya. Origen dels regnes catalanas.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
5 Els regnes medievals a Catalunya 2. L’ expansionisme.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
6 Els regnes medievals a Catalunya 3. Creació de la Corona d’Aragó.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
7 Els regnes medievals a Catalunya 4. El darrer rei català.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
8 L’art medieval cristià. Introducció a l’estudi de l’art.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
10 L’art medieval cristià 3. Gòtic.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
13 Anàlisi quantitatiu en geografia 3. Utilitat de la demografia.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
1 Els moviments de la població. Vídeo introducció població al món.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
2 Els moviments de la població 2. Les migracions, per què, etc.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
3 Els moviments de la població 3. Els principals fluxos de població.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
4 La població a Catalunya i Espanya. Vídeo introducció a les xifres.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
5 La població a Catalunya i Espanya 2. Els reptes del món actual: envelliment, despoblació, etc.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
6 Les ciutats. Vídeo introducció a la gegografia urbana.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
7 Les ciutats 2. Tipus de ciutats.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
8 Les ciutats 3. Reptes de les ciutats actuals.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
9 Reptes del món el que vivim. Vídeo introductori.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
10 Reptes del món el que vivim 2. La interculturalitat.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
11 Reptes del món el que vivim 3. Els desafiaments de les societats.
Curs: Segon
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
4 Abreviaturas, siglas, acrónimos y extrangerismos
Curs: Primer
Assignatura: Castellà
Descripció:
5 Estructura y características de la carta y el correo electrónico
Curs: Primer
Assignatura: Castellà
Descripció:
9 Los determinantes 2
Curs: Primer
Assignatura: Castellà
Descripció:
10 Errores ortográficos más comunes: B/V, G/J
Curs: Primer
Assignatura: Castellà
Descripció:
4 Normas básicas de la comunicación oral. La producción de textos orales
Curs: Quart
Assignatura: Castellà
Descripció:
5 Técnicas para la producción de textos escritos
Curs: Quart
Assignatura: Castellà
Descripció:
6 El análisis morfológico
Curs: Quart
Assignatura: Castellà
Descripció:
7 Clasificación de la oración simple: atributiva y predicativa, activa y pasiva
Curs: Quart
Assignatura: Castellà
Descripció:
8 Clasificación de la oración simple: transitiva e intransitiva, reflexiva y recíproca
Curs: Quart
Assignatura: Castellà
Descripció:
9 Clasificación de la oración compuesta: coordinada y yuxtapuesta
Curs: Quart
Assignatura: Castellà
Descripció:
10 Propiedades del texto: coherencia y cohesión
Curs: Quart
Assignatura: Castellà
Descripció:
2 Amèrica precolombina
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Maies, Inques, Asteques. Coneixements, cultura, art, monuments, societats i tecnologies pròpies. Conseqüències negatives de l’arribada dels conqueridors (malalties, pobresa, mort). (Cinc minuts per cada civilització). SUGGERIMENT: Es pot mencionar el rebuig social actual a cerimònies com el dia de la Hispanitat per una part important de població o moviments acadèmics com els cursos de “Descolonització cultural” que es porten a terme a varies universitats del món en l’actualitat. El que s’entén com a “descobriment” (eurocentrisme) és també una invasió i un etnocidi (competències relacionades amb la dimensió ciutadana, drets i deures de la ciutadania democràtica, canals de participació ciutadana).

3 Descobriment i exploració d’Amèrica conquesta d’Amèrica
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Capitulacions de Santa Fe. Pinta, Niña y Santa Maria. Els 4 viatges de Colom. Mèxic. Perú. Tractat de Tordesillas. Les batalles d’Hernán Cortés. Conclusió de la primera volta al món (1522), Nau Victòria, prova l’esfericitat de la Terra.

4 La Conquesta
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Casa de Contractació, a Sevilla, per gestionar mercaderies arribades del Nou Món. Flota d’índies i Ruta dels metalls preciosos. Societat colonial amb mestissos, espanyols i criolls. Virregnats, ajuntaments i audiències. Enviament d’esclaus.

5 Repercussions per Espanya de la conquesta
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Conseqüències econòmiques positives per als colonitzadors: cafè, sucre, cànem, materials, riquesa. Inversió dels ingressos derivats de les conquestes. Visió cultural de la conquesta (ideologia) Guerres i conflictes.

6 Europa a l’Edat Moderna, tipus de govern i conflictes polítics
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Monarquia absoluta i m. parlamentària. Exemples a Europa. Tensions i conflictes bèl·lics a Europa. La monarquia absoluta de França caurà al final de l’Edat Moderna.

7 Europa a l’Edat Moderna, economia i reforma protestant
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Repercussió del descobriment i colonització d’Amèrica pels diversos països, les seves colònies. Beneficis i repercussions. Canvis culturals i socials. Revolucions en el cristianisme: protestantisme i anglicanisme.

8 Espanya a l’Edat Moderna i la contrareforma a Espanya
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Els efectes culturals a Espanya de la contrareforma. Evolució de l’imperi hispànic durant l’Edat Moderna. Problemes i declivi de l’imperi espanyol.

1 Del feudalisme medieval al liberalisme en l’Edat moderna. La il·lustració i la Catalunya del segle XVII
Curs: Quart
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Incomoditat de la burgesia, rics, artesans i petits comerciants pel sistema polític de l’Antic Règim, que impedia exercir càrrecs públics, però els feia pagar impostos. Xocs de societat estamental, conflictes i esperit revolucionari. Esperit de la il·lustració, modernització cultural, via reformisme/revolució.

2 La guerra de Successió espanyola, origen i conseqüències
Curs: Quart
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Origen del conflicte. Carles II. Tractat d’Utrecht. Desenvolupament de la guerra. Conseqüències polítiques. Els primers Borbons, reformes. Crisi del despotisme il·lustrat.

3 La revolució industrial a Anglaterra i la seva extensió per Europa. Conseqüències per a Espanya
Curs: Quart
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Guillem d’Orange, Carles I dels Stuart, sistema polític anglès del S. XVII. Despotisme il·lustrat.

4 Liberalisme i revolucions burgeses (s.XVIII-s.XIX).
Curs: Quart
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Construcció del règim liberal. Constitució i parlament. La guerra del francès. El Trienni Liberal.

5 Nacionalismes i el catalanisme polític
Curs: Quart
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Nacionalisme basc. Galleguisme. Valencianisme. Aragonisme. Andalusisme. Catalanisme: Identitat catalana. Renaixença.

11 Ciència i art al segle XIX i inicis del segle XX.
Curs: Quart
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:

Transformacions agrícoles. Neoclassicisme. Romanticisme. Realisme. Arquitectura, escultura. Ruptura artística del s. XX. Avantguardes.

9 La materia: Isòtops i radiació
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
10 La materia: Realitzar taula
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Número atòmic
 2. màssic
5 Velocitats de la reacció i factors
Curs: Quart
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
1 Nombres naturals i enters
Curs: Primer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:
 1. Representació recta numèria
 2. Comparació i ordenació
2 Nombres primers
Curs: Primer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:
 1. Factorització
 2. Multiples i divisors
4 Interpretació i representació de fraccions.
Curs: Primer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:

Representació en la recta numèrica.

Fracció com a part d’una quantitat.

Fracció i percentatge.

5 Fraccions equivalents (ampliació i simplificació).
Curs: Primer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:

Fracció irreductible.

Comparació de fraccions.

6 Les fraccions superiors a la unitat.
Curs: Primer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:

Operació amb fraccions.

Suma i resta de fraccions.

Multiplicació.

Divisió

7 Els nombres decimals.
Curs: Primer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:

Representació a la recta numèrica.

Comparació i ordenació.

Aproximació

8 Operacions amb nombres decimals.
Curs: Primer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:

Suma i resta.

Multiplicació i divisió.

Pas de fracció a decimal.

Problemes

9 Operacions combinades nombres naturals, ús dels parèntesi.
Curs: Primer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:
10 Operacions amb nombres enters.
Curs: Primer
Assignatura: Matemàtiques
Descripció:

Operacions combinades nombres enters, ús dels parèntesi.

8 Model cineticomolecular: Pressió dels gasos, difusió. Dilatació
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
7 La matèria: Introducció a la formulació inorgànica
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
8 La matèria: Radioactivitat
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
3 La Terra i la Lluna
Curs: Primer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
 1. La Terra.
 2. Dia i nit.
 3. Les estacions.
 4. El geocentrisme i heliocentrisme.
 5. La lluna, fases lunars i eclipsis, les marees.
4 La Terra i els subsistemes
Curs: Primer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
 1. Geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera.
 2. L’atmosfera, composició i estructura.
 3. Importància de l’atmosfera per a la vida a la terra.
5 Els fenòmen atmosférics
Curs: Primer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
 1. Variables que condicionen el temps atmosféric.
 2. Instrumentsi registres meteorològics.
 3. Els fenòmens meteorològicsi les mesures de seguretat.
 4. Recursos energètics de l’atmosfera
6 La Hidrosfera:
Curs: Primer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
 1. El cicle de l’aigua.
 2. Recursos hídrics, aigües superficials i subterrànies.
 3. Usos de l’aigua.
7 La contaminació de l’aigua, el tractament de l’aigua métodes de depuració i potabilització
Curs: Primer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
8 La Geosfera
Curs: Primer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
 1. Estructura interna de la Terra.
 2. Materials de l’escorça roques i minerals.
 3. Estructures cristalines. Els metalls.
9 Els Minerals i les seves propietats.
Curs: Primer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
 1. L’ús dels minerals.
 2. Les roques sedimentàries.
 3. Les Roques magmàtiques i metamórfiques.
 4. El cicle de les roques.
10 L’explotació comercial de les roques
Curs: Primer
Assignatura: Biologia i Geologia
Descripció:
 1. Aplicacions més habituals.
 2. El carbó, el petroli i el gas.
 3. La gestió sostenible dels materials de la geosfera.
1 Determinisme geogràfic, agents i factors de producció
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
2 Economia de mercat i economia virtual
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
3 El sector primari
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
4 El sector secundari
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
5 El sector terciari
Curs: Tercer
Assignatura: Geografia i Història
Descripció:
1 Les forces: Tipus
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
2 Les forces: Mesures i representació gràfica
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
3 Les forces: Màquines simples
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
4 Les forces: La presió
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
5 El moviment: Magnituts
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Posició
 2. Temps,
 3. Velocitat
 4. Acceleració.
6 El moviment: Moviment rectilini uniformement accelerat.
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
7 El moviment:
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Equilibri de forces
 2. Suma de forces
8 L’energia:
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Tipus d’energia (mecànica, elèctrica, lluminosa, química, nuclear)
 2. Canvis d’energia.
9 L’energia:
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Energia cinètica
 2. Energia potencial
10 Transferència d’energia
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:

 

 1. Treball i aplicació a les màquines
11 Transferència de l’energia:
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Calor,
 2. Conducció,
 3. Convecció i radiació.
 4. Materials aïllants i conductors.
12 Eficència energètica
Curs: Segon
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
2 Les reaccions químiques:
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Transferència d’energia en les reaccions químiques.
 2. Fotosientesi i respiració.
3 Les reaccions químiques:
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Velocitat d’una reacció.
 2. Variables temperatura.
 3. Concentració.
 4. Grau de divisió dels sòlids.
 5. Efecte dels catalitzadors.
 6. Enzims.
4 Força gravitatòria
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Llei de gravitació universal
 2. Camp gravitatori
 3. Pes d’un cos
3 Les forces elèctriques
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Propietats elèctriques.
 2. Fenomens electroestàtics.
 3. Electrolisis
4 Les forces elèctriques:
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Circuit elèctric tancat,
 2. Llei d’Ohm.
4 Les forces elèctriques:
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
 1. Fonts d’energia elèctrica.
 2. Impàcte al medi.
 3. Eficiència energètica.
4 Forces magnètiques: tipus d’imans
Curs: Tercer
Assignatura: Física i Quimica
Descripció:
1 El complement directe, indirecte i preposicional
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
2 Els complements circumstancials. Els adverbis i locucions adverbials
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
3 El complement predicatiu i l’atribut
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
5 El text argumentatiu
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
6 El text instructiu
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
7 La narració
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
8 La descripció
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
9 Els connectors textuals
Curs: Segon
Assignatura: Català
Descripció:
10 Errors més comuns: aleshores/a les hores, alhora/a l’hora, almenys/ al menys, apart/a part, apunt/ a punt…
Curs:
Assignatura: Català
Descripció:
1 La derivación: prefijos y sufijos
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
2 La estructura de la oración: el sintagma verbal, adjetival y preposicional
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
3 El diálogo: formal e informal
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
5 El verbo: las conjugaciones y las perífrasis verbales
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
6 Textos periodísticos: la entrevista
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
7 Textos expositivos: tipos y estructuras
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
8 Textos normativos e instructivos
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
9 Las oraciones activas y pasivas
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció:
10 Errores comunes
Curs: Segon
Assignatura: Castellà
Descripció: